Çahargah məqamı ( farsca hərfi mənası: çahar – dörd + gah – mövqe, məkan, vəziyyət)

– 1. Azərbaycan musiqisində yeddi əsas məqamdan biri (Ü.Hacıbəyov). Quruluşu: 1/2 - 1 1/2- 1/2 ton formullu üç tetraxordun qovuşuq və yanaşı üsullarla (I və II tetraxordlar – qovuşuq (x1), II və III tettaxordlar yanaşı –

b.2 intervalı məsafəsində) birləşməsindən ibarətdir; səssırası 11 pilləlidir, IV pillə mayə (tonika) pilləsidir. Məqamın səssırasının II, IV, VI, VIII, IX (IX#), XI pillələri istinad-dayaq pilləsi kimi “Çahargah” muğamının şöbələrinin əsasını təşkil edir; bu məqamda qurulan musiqi nümunələri həmin pillələrə əsaslanır. (do çahargah məqamının səssırası)