Rahəvi

 


1. orta əsr Yaxın Şərq xalqları klassik musiqisinin 12 əsas muğamından onuncusu;

2.bax: Rəhab.