Dilkəş

(far. cazibəli, xoşagələn, valehedici)


1.Azər. mus-də: a) Şahnaz muğamında əsil şahnaz ilə şədd-şahnaz arasındakı şöbə;

b) dinləyicidə dərin lirik təsir oyandırdığına görə xanəndələr çox vaxt rastmahur muğamında vilayəti şöbəsini dilkəş ilə əvəz edirlər;

c) mahur dəstgahında əşiran ilə dügah arasındakı şöbə;

2.İran mus-də: mahur dəstgahında xosrovani ilə xavəran arasındakı şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.