Guşə


- dəstgahlar tərkibində şöbələrlə yanaşı (şöbələr daxilində ya da şöbələrarası) bitkin və aydın melodik quruluşa malik vokal instrumental epizod.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.