Musiqili komediya


musiqi janrı; komik məzmuna malik musiqili səhnə əsəri. Solistlər, xor, baletorkestr tərəfindən ifa olunur, musiqi epizodları danışıq dialoqları ilə növbələşir.
"Arşın mal alan" musiqili komediyası. Üzeyir Hacıbəyov.