Xor

(yunan. choros yığıncaq, camaat)


1.Vokal musiqinin kollektiv ifası.

2. Xor oxuması üşün təşkil edilmiş musiqi kollektivi xor kapellası.

3.Xor üçün yazılmış musiqi əsəri.

Xor üçün zəruri sayılan əlamətlər - ansambl, kök, nüanslardan ibarətdir. Xor səslərinin sayına və keyfiyyətinə görə fərqlənir: qadın xoru, kişi xoru, uşaq xoru, qarışıq xor.

Xor dörd səs qrupuna bölünür: soprano, alt, tenor, bas.
- Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" operası. "Çənlibel" xoru.
- "Leyli və Məcnun" operasından