Mureh


Hümayun dəstgahında suzi-güdaz ilə nəfir arasında yerləşən şöbə.