Humayun

(hümayun)


1. Yaxın Şərq xalqları musiqisinin 24 əsas muğam şöbəsindən biri;

2. XIX əsr Azərbaycan musiqisində rəhavi (rahab) dəstgahında rahab ilə tərkib arasındakı şöbə;

3. hümayun, fili, Şüştər, tərkib, bidad, Məsnəvi, üzzal şöbələrindən ibarət dəstgah;

4. İran mus-də: çəkavək, bəxtiyari, moalif, Leyli və Məcnun, tərz, bidad, ney-Davud, guşeyi-çahargah, məvaliyan, əbül-çəp, bavi, suzi-güdaz, mureh, nəfir (nəfir-fərəng), şüştəri, camədəran, üşşaq, üzzal, zabol, bayatı-əcəm, bəhr-nur, şahnaz, dənasəri, mənsuri, Məsnəvi şöbələrindən ibarət dəstgah.

Hümayun məqamı (farsca: cənnət quşu; səadətli) Azərb. musiqisində yeddi əsas məqamdan biri; nəzəriyyədə səssırasının iki növü göstərilir: Məqamın I növünün səssırası 1/2 -1.1/2 - 1/2 ton formullu iki tetraxordun böyük tersiya (orta ton vasitəsi ilə) birləşməsindən əmələ gəlir, səssırası 9 pillədən ibarətdir; IV və VII pillələr məqamın mayəsi hesab olunur (Ü.Hacıbəyov).

Məqamın II növünün quruluşu: 1/2 -1- 1/2 ton formullu iki tetraxordun yanaşı üsulla (artırılmış sekunda vasitəsi ilə) birləşməsindən əmələ gəlir. Səssırası 8 pillədən ibarətdir: II pillə məqamın mayəsi, IV pillə kadensiyalar üçün səciyyəvi tondur (M.S.İsmayılov). Hümayun məqamının I növünün səssırası (do mayəli hümayun).
Loading the player...
- İfa edir: Seyid Şuşinski.
Loading the player...
- İfa edir: B.Mansurov (tar).
Loading the player...


Loading the player...
- İfa edir: Valeh Rəhimov.