Leyli və Məcnun

 


1.Azərbaycan klassik musiqisində şur (şahnaz) dəstgahında muyə ilə əbülçəp şöbələri arasında olan şöbə;

2.İran musiqisində hümayun dəstgahında moalif ilə tərz arasında, rast-pəncgah dəstgahında əbülçəp ilə ravəndi arasında səslənən şöbə.

http://leyli-mejnun.musigi-dunya.az/index.html