Şüştər- bərdaşt, əmiri, Şüştər, tərkib şöbələrindən ibarət kiçik bir dəstgah.

Şüştər məqamı Azərb. musiqisində yeddi əsas məqamdan biri (Ü.Hacıbəyov). Quruluşu: 1/2 -1- 1/2 ton formullu iki tetraxordun yanaşı üsulla (art.2 - intervalı məsafəsində) birləşməsindən ibarətdir; səssırası 8 pilləlidir, VI pillə mayə (tonika) pilləsidir, bu məqamda III pillə də mayə ilə yanaşı, tamamlayıcı ton əhəmiyyətini daşıyır.

Məqamın səssırasının III, VI, VII pillələri istinad-dayaq pilləsi kimi Şüştər muğamının şöbələrinin əsasını təşkil edir; bu məqamda qurulan musiqi nümunələri həmin pillələrə əsaslanır. Lya şüştər məqamının səssırası:Loading the player...
- İfa edir: Alim Qasımov.

Loading the player...
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Loading the player...
- "Leyli və Məcnun" operasından

Loading the player...
- "İnstrumental muğam "Şüştər". İfa edir: B.Mansurov (tar)