/ Müəllifdən / Redaktordan / Biblioqrafiya / Notoqrafiya /

A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 

Biblioqrafiya

 

1. Abasova E. Kurban Primov. Moskva, 1963.

2. Abasova E. Səid Rüstəmov. Bakı, 1973.

3. Abasova E. Uzeir Qadjibekov. Baku, 1974.

4. Abasova E. Tarist Baxram Mansurov. Moskva, 1977.

5. Abasova E., Kasimov K. Oçerki muzıkalnoqo iskusstva sovetskoqo Azerbaydjana. Baku, 1970.

6. Abdullayeva S. Azərbaycan xalq çalğı alətləri. Bakı, 2002.

7. Abdullayeva S. Azərbaycan folklorunda çalğı alətləri. Bakı, 2007.

8. Abdullayeva Z. Ecazkar sənətkar. Bakı, 2007.

9. Abdullazadə G. Qədim və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti: tarixi-fəlsəfi təhlil. Bakı, 1996.

10. Abdullazade Q. Filosofskaya suşnost muqama. Baku, 1983.

11. Abduraxman Djami. Traktat o muzıke. (perevod s persidskoqo A.Boldıreva. Redaksiya i kommentarii V.M.Belyayeva). Taşkent, 1960.

12. Aqayeva S. Əbdulkadir Maraqi. Baku, 1983.

13. Aqayeva X. Uzeir Qadjibekov. Baku, 1955.

14. Anar. Mudrost kovra. Baku, 1988.

15. Antiçnaya muzıkalnaya estetika. Moskva, 1961.

16. Asafyev B. Muzıkalnaya forma kak prosses. Moskva, 1971.

17. Asafyev B. O narodnoy muzıke. Moskva, 1987.

18. Azerbaydjanskaya Qosudarstvennaya Konservatoriya imeni Uzeira Qadjibekova. Baku, 1974.

19. Azərbaycan xalq musiqisi. Oçerklər. (müəlliflər: İsazadə Ə., Eldarova Ə., İsmayılzadə R., Məmmədov N., Zöhrabov R., Hüseynli B.). Bakı, 1981.

20. Azərbaycan xalçası. 2 cilddə. Bakı, 2007.

21. Azərbaycan milli ensiklopediyası. Azərbaycan. (Redaksiya heyətinin sədri İ.Əliyev). Bakı, 2007.

22. Azərbaycan sovet ensiklopediyası. 10 cilddə (baş redaktor C Quliyev). Bakı, 1976-1987.

23. Babayev E. Ritmika Azerbaydjanskoqo destqyaxa. Baku, 1990.

24. Babayev E. Azərbaycan muğam dəstgahlarının ritmintonasiya problemləri. Bakı, 1996.

25. Babayev E. Ənənəvi musiqimiz. Müşahidələr və mülahizələr. Bakı, 2000.

26. Baqirova S. Azerbaydjanskiy muqam. Statyu, issledovaniya, dokladı. I tom. Baku, 2007.

27. Bağırova S. Azərbaycan muğamı. Məqalələr, məruzələr, tədqiqatlar. II cild. Bakı, 2007.

28. Belyayev V. Muzıkalnaya kultura Azerbaydjana. / Oçerki po istorii muzıki narodov SSSR. Vıpusk 2. Moskva, 1963.

29. Belyayev V. O muzıkalnom folklore i drevney pismennosti. Moskva, 1971.

30. Bertels E. Velikiy azerbaydjanskiy poet Nizami. Epoxa, jizn, tvorçestvo. Baku, 1940.

31. Bertels E. Sufizm i sufiyskaya literatura. Moskva, 1965.

32. Bertels E. İzbrannıye trudı. İstoriya, literatura i kultura İrana. Moskva, 2006.

33. Bədəlbəyli Ə. Qurban Primov. Bakı, 1955.

34. Bədəlbəyli Ə. İzahlı-monoqrafik musiqi lüğəti. Bakı, 1969.

35. Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. AEA-nın nəşri, Bakı, 1968.

36. Cəfərov C. Həqiqət Rzayeva. Bakı,1957.

37. Çaytanya Deva B. İndiyskaya muzıka. Moskva, 1980.

38. Dadaşzade K. Znakovaya sistema dastana. Baku, 2004.

39. Daukeyeva S. Filosofiya muzıki Abu Nasra Muxammada Al-Farabi. Almatı, 2002.

40. Dilbazi M. Bakının musiqi həyatı (XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəlləri). Bakı, 2007.

41. Doljanskiy A. Kratkiy muzıkalnıy slovar. Leninqrad, 1964.

42. During Jean. La musique traditionelle de l¢Azerbayjan et la science des mugams. Baden-Baden, 1988.

43. Efendiyeva İ.Vasif Adıqezalov. Baku, 1999.

44. Eldarova Ə. Azərbaycan aşıq sənəti. Bakı, 1996.

45. Əbdülqasımov V. Azərbaycan tarı. Bakı, 1989.

46. Əbdülqasımov V. Ansambl və orkestrlərdə tarın yeri. Bakı, 1991.

47. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. Bakı, 1978.

48. Əhmədov T. XX əsr Azərbaycan yazıçıları. Ensiklopedik məlumat kitabı. Bakı, 2004.

49. Əfəndiyev T. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti. Bakı, 2002.

50. Əmirov F. Musiqi düşüncələri. Bakı, 1971.

51. Əliverdibəyov A. Rəsmli musiqi tarixi. (Transliterasiyası, tədqiqi və lüğətin tərtibçisi A.Xəlilova). Bakı, 2001.

52. Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri. Bakı, 2003.

53. Əliyeva F. XX əsr Azərbaycan musiqisi: Taix və Zamanla üz-üzə. Bakı, 2007.

54. Əlizadə F. Qara Qarayev. Bakı, 1997.

55. Farxadova S. Muqa – monodiya kak tip mışleniya. Baku, 2001.

56. Fətullah Şirvani. Musiqi məcəlləsi. (Ərəb dilindən tərcümə edən: Ə.Əmirəhmədov, ixtisas redaktoru, ön söz və şərhlərin müəllifi Z.Səfərova). Bakı, 2006.

57. Hacıbəyov Ü. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild – Bakı, 1964; II cild - Bakı, 1965; III cild – Bakı, 1968; IV cild – Bakı, 1968.

58. Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bakı, 1945. Dördüncü nəşri: Bakı, 1985.

59. Hacıbəyli Ü. Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında. (Təqdim edəni, ön söz və lüğətin müəllifi F.Əliyeva). Bakı, 2005.

60. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində. Bakı, 2001.

61. Həsənova C. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində milli ladların təzahürü. Bakı, 2004.

62. Hüseynov R. Min ikinci gecə. Bakı, 1988.

63. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları. 3 cilddə (Toplayanı və tərtib edəni, giriş məqaləsinin, qeydlərin, lüğət və adlar göstəricisinin müəllifi F.Əliyeva). I kitab (1901-1911). Bakı, 2005; II kitab (1911-1917). Bakı, 2005; III kitab (1918-1920). Bakı, 2006.

64. İmrani R. Azərbaycan muğam janrının yaranması və inkişaf tarixi. Bakı, 1994.

65. İmrani R. Muğam tarixi. Bakı, 1999.

66. İskusstvo Azerbaydjana. Sbornik statey. Baku, 1949.

67. İskusstvo Azerbaydjanskoqo naroda. M.-L., 1938.

68. İslam. Entsiklopediçeskiy slovar. Moskva, 1991.

69. İsmayılov M.S. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Bakı, 1984.

70. İsmayılov M.S. Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və muğam nəzəriyyəsinə dair elmi metodik oçerklər. Bakı, 1991.

71. İsmaylova Q. Muslim Maqomayev. Baku, 1975.

72. İsmayılzadə R. Azərbaycan musiqi rəngləri. Bakı, 1985.

73. İsmayılzadə R. Nizaminin musiqi dünyası. Gəncə, 2004.

74. İstoriya Azerbaydjanskoy muzıki. (avtorı E.Abasova, S.Kasimova i dr.). Baku, 1992.

75. İz sokrovişnitsı rukopisey Azerbaydjana. Bakı, 1983.

76. Kadımova J. Voprosı muzıkalnoqo vospitaniya v tvorçeskom nasledii azerbaydjanskix prosvetiteley kontsa XIX – naçala XX vekov. Baku, 1995.

77. Kadjar Ç. Staraya Şuşa. Baku, 2007.

78. Kasimova S. İz istorii azerbaydjanskoy operı i baleta (1908-1988). Baku, 2006.

79. Kazımov N. Ümumtəhsil məktəblərində muğamların tədrisi məsələləri. Bakı, 2000.

80. Kazımov N. Səid Rüstəmov. Bakı, 2007.

81. Kazımov N. Musiqi Kolleci - 110. Bakı, 2008.

82. Kazımova L. Qazeli Fizuli v azerbaydjanskoy muzıke. Baku, 1997.

83. Kərimov K. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri. Bakı, 1959.

84. Kərimov M. Azərbaycanın qədim musiqi alətləri. Bakı, 2002.

85. Konrat İ. Zapad i Vostok. Statyi. Moskva, 1972.

86. Krımskiy A. Nizami i eqo sovremenniki. Bakı, 1981.

87. Qadjibekov U. O muzıkalnom iskusstve Azerbaydjana. Baku, 1966.

88. Qasımlı M. Aşıq sənəti (Qaynaqları, tarixi yaranışı və mühitləri). Bakı, 1996.

89. Qryunberq P. İstoriya naçala qramzapisi v Rossii. Moskva, 2002.

90. Qruber R. İstoriya muzıkalnoy kulturı s drevneyşix vremen do kontsa XVI v., t. I. M.-L. 1941.

91. Quliyev O. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri. Bakı, 1980.

92. Quliyev T. Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi. Bakı, 1998.

93. Literaturnıy entsiklopediçeskiy slovar. Moskva, 1987.

94. Maestro Bülbül. Dokladnıye. Vıstupleniya. Pisma (1931-1961q.q.). Bakı, 2007.

95. Makomı, muqamı i sovremennoyr kompozitorskoye tvorçestvo. Taşkent, 1978.

96. Maxmudova Q. Qenezis i evolyusiya ostonatnosti v azerbaydjanskoy muzıke. Bakı, 2006.

97. Maxmudova Ş. Tematizm azerbaydjanskoqo muqama. Bakı, 1997.

98. Mamedov T. Traditsionnıye napevı azerbaydjanskix aşıqov. Baku, 1988.

99. Mamedova R. Problemı funktsionalnosti v azerbaydjanskom muqame. Baku, 1989.

100. Mamedova R. Muzıkalno-estetiçeskiye osobennosti azerbaydjanskix muqamov. Baku, 1987.

101. Mamedova R. İz istorii azerbaydjanskoqo muzıkalnoqo teatra. Baku, 238.

102. Mansurov B. Xatirələr. (Tərtibçilər: M.Mansurova, E.Mansurov). Bakı, 2003.

103. Mansurov E. Muğam düşüncələrim. Bakı, 1985.

104. Mansurov E. Mansurovı. İstoriya roda. Bakı, 2006.

105. Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi. Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli məclisin deputatı, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti. Dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir (1995-2007). Bakı, 2007.

106. Məmmədov A. Simli musiqi alətlərimiz. Bakı, 2001.

107. Məmmədov T. Azərbaycan xalq – professional musiqisi: aşıq sənəti. Bakı, 2002.

108. Məmmədov V. Muğam, söz, ifaçı. Bakı, 1981.

109. Məmmədov V. Havalansın Xanın səsi. Bakı, 1971.

110. Məmmədova R. Muğam – sonata qovşağı. Bakı, 1989.

111. Məmmədova R. Azərbaycan muğamı. Bakı, 2002.

112. Mir Möhsün Nəvvab. Avropa ibtidai musiqi savadı dərsliyi (farscadan tərcümə, ön sözün və şərhlərin müəllifi G.Şamilli). Bakı, 1995.

113. Mirzə bəy. Musiqi risaləsi (farscadan tərcümə, ön sözün və şərhlərin müəllifi G.Şamilli). Bakı, 1995.

114. Mirzəyev Z. Azərbaycan qarmonu. Bakı, 2005.

115. “Muğam” jurnalı. Bakı, 2007.

116. Musayev R. Qarabağ xanəndəlik sənəti. Bakı, 2003.

117. “Musiqi dünyası” jurnalı. Bakı, 1999 – 2008.

118. Muzıka narodov Azii i Afriki. Vıpusk 5. Moskva, 1987.

119. Muzıkalnaya entsiklopediya. 6 t. (Qlav.red. Y.Keldış). Moskva, 1973 – 1982.

120. Muzıkalnıy entsiklopediçeskiy slovar. Moskva, 1990.

121. Muzıkalnaya estetika stran vostoka. Moskva, 1967.

122. Nəcəfzadə A. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. Bakı, 2004.

123. Naroditskaya İ. Song from the Land of Fire. Continuity and Change in Azerbaijan Mugham. New York & London, 2003.

124. Nizomov A. Sufizm v kontekste muzıkalnoy kulturı narodov Tsentralnoy Azii. Duşanbe, 2000.

125. Oçerki istorii arabskoy kulturı V-XV vv. Moskva, 1982.

126. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası. (red. N.İbrahimov). Bakı, 2007.

127. Professionalnaya muzıka ustnoy traditsii narodov Blijneqo i Sredneqo Vostoka i sovremennost. Sbornik materialov Mejdunarodnoqo muzıkovedçeskoqo simpoziuma (Samarkand, 1978). Taşkent, 1981.

128. Paşayev M.C. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı, 1988.

129. Paşayev M.C., Hüseynov F. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə. Bakı, 1957.

130. Paşayeva Y. Əfrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi. Bakı, 2002.

131. Reysner M. Persidskaya liroepiçeskaya poeziya X – naçala XIII veka. Moskva, 2006.

132. Rəhmanlı Ə. Qarmon ifaçılığı sənəti və onun Azərbaycanda tədrisi. Bakı, 2008.

133. Rəhmətov Ə. Əhməd Bakıxanov. Bakı, 1977.

134. Russkiye pisateli ob Azerbaydjane. Baku, 1949.

135. Rüstəmov S.Tar məktəbi. Bakı, 1935; təkrar nəşrlər – 1974, 1994.

136. Sadokov R. Muzıkalnaya kultura drevneqo Xorezma. Moskva, 1970.

137. Sarabaskiy A. Stanovleniye i razvitiye azerbaydjanskoqo muzıkalnoqo teatra. Baku, 1968.

138. Seyidova S. Qədim Azərbaycan mərasim musiqisi. Bakı, 1994.

139. Semyonov A. Sredneaziatskiy traktat po muzıke Darvişa Ali (XVII vek). Taşkent, 1946.

140. Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyovun elmi irsində nəzəri problemlər. Bakı, 1985.

141. Səfərova Z. Səfiəddin Urməvi. Bakı, 1995.

142. Səfərova Z. Əbdülqadir Marağai. Bakı, 1997.

143. Səfərova Z. Qədim Azərbaycan musiqi terminləri lüğəti. Bakı, 1997.

144. Səfərova Z. Azərbaycanın musiqi elmi (XIII?XX əsrlər). Bakı, 1998.

145. Səfiyəddin Urməvi. Kitabül-ədvar. (Ərəb dilindən tərcümə edən: M.Paşayev, ixtisas redaktoru, ön söz və şərhlərin müəllifi Z.Səfərova). Bakı, 2006.

146. Səfiyəddin Urməvi. Kompozisiya nisbətləri və ritm haqqında Şərəfiyyə risaləsi. (Ərəb dilindən tərcümə edən: M.Əzizov, ixtisas redaktoru, ön söz və şərhlərin müəllifi Z.Səfərova). Bakı, 2006.

147. Sovetskiy entsiklopediçeskiy slovar. Moskva, 1984.

148. Sufizm v kontekste musulmanskoy kulturı. Moskva, 1989.

149. Şuşinski F. Azərbaycan xalq musiqiçiləri. Bakı, 1985.

150. Şuşinski F. Cabbar Qaryağdı oğlu. Bakı, 1964.

151. Şuşinski F. Sadıqcan. Bakı, 2007.

152. Taqizade A. Niyazi. Bakı, 2002.

153. Traditsii muzıkalnıx kultur narodov Blijneqo i Sredneqo Vostoka i sovremennost. Sbornik materialov Vtoroqo Mejdunarodnoqo simpoziuma (Samarkand, 1978). Moskva, 1987.

154. Təhmirazqızı S. Sənətin Əliövsət zirvəsi. Bakı, 2007.

155. Tərbiyət M. Danişməndani-Azərbaycan. Görkəmli elm və sənət adamları. Bakı, 1987.

156. Vinoqradov V. Uzeir Qadjibekov i azerbaydjanskaya muzıka. Moskva, 1938.

157. Vinoqradov V. Muzıka Sovetskoqo Vostoka (ot unisona k polifonii). Moskva, 1968.

158. Vinoqradov V. Mir muzıki Fikreta. Moskva, 1983.

159. Vinoqradov V. Klassiçeskiye traditsii iranskoy muzıki. Moskva, 1982.

160. Yanoş Şipoş. Azərbaycan el havaları musiqqinin ilkin qaynaqlarında. Bakı, 2005.

161. Yekta bey Rauf.Türk musiqisi. İstanbul, 1986.

162. Zoxrabov R.Azerbaydjanskiye tesnifı. Moskva, 1983.

163. Zoxrabov R. Teoretiçeskiye problemı azerbaydjanskoqo muqama. Baku, 1992.

164. Zöhrabov R. Muğam. Bakı, 1991.

165. Zöhrabov R. “Çahargah” muğamının nəzəri əsasları. Bakı, 2000.

166. Zöhrabov R. “Rast” muğam dəstgahının nəzəri əsasları. Bakı, 2002.

167. Zöhrabov R. Azərbaycan modal musiqisi. Tehran, 1999.

168. Zöhrabov R. Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi. Bakı, 1996

169. Zöhrabov R. Zərbi?muğamlar (musiqi-nəzəri tədqiqat). Bakı, 2004.

170. Zöhrabov R. Azərbaycan rəngləri (janr, lad-məqam və melodik xüsusiyyətlərin tədqiqi). Bakı, 2006.