/ Müəllifdən / Redaktordan / Biblioqrafiya / Notoqrafiya /

A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 

Elektron nəşrinin redaktorundan

 

Təhsil və kompüter texnologiyaları, təhsil prosesinin müasir informasiyalarla dolğunlaşdırılması həm pedaqoji, həm də mədəni-maarifçilik baxımından yalnız elektron nəşr kimi mürəkkəb bir məhsul, yaxud da şəbəkə informasiya resursları vasitəsilə hərtərəfli inteqrasiya olunur.

Təqdim olunan Muğam ensiklopediyası məhz belə məhsullara aid olub, müasir informasiya texnologiyalarının istifadəsi baxımından tədris informasiya resursudur. Öz mahiyyətinə görə bu, elektron dərsliyin baza formasıdır.

Qəbul olunmuş məzmun məna səviyyəsində terminoloji lüğət-ensiklopediyada onun əsasını təşkil edən informasiyanın kifayət qədər dolğun olması nəzərdə tutulur. Bu kimi elektron nəşrlər təkcə peşəkar musiqiçiləri, musiqi, mədəniyyət və elm xadimlərini deyil, həmçinin, ona müraciət edən hər bir virtual oxucunu qane edir.

Bir tərəfdən, burada öz əksini tapmış Azərbaycanın ənənəvi musiqisinə dair informasiya və ya musiqi təcrübəsində geniş istifadə olunan terminlər Muğam ensiklopediyasının nəşr formasına adekvatdır. Digər tərəfdən, multimedia məhsulu kimi, o, müvafiq servislə: qeydlər, hiperqeydlər, audio-vizual-videoqrafik əlavələr, açar sözlərin axtarışı və s. ilə xarakterizə olunur.

Terminlərin çoxtəbəqəli izahı, hipermətnlərin verilməsi, böyük miqdarda didaktik multimedia materialının daxil edilməsi Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin tam şəkildə qavranılması və mənimsənilməsinə şərait yaradır.

Muğam ensiklopediyası tədris, elmi və maarifləndirmə yönümlü elektron nəşr olub, virtual oxucunun Azərbaycanın ənənəvi biliklərindən bəhrələnməsi üçün sərbəst imkanlar açır, Şərq və Qərb mədəniyyətləri kontekstində musiqi elmini zənginləşdirir.


Tariyel Məmmədov

Professor