Zəmin-xara

(hərf. far. qayalıq yer, tikanlı torpaq)


1. Azər. kl. mus-də: rast dəstgahında mənsuriyyə ilə rak-hisar arasında; rahab dəstgahında bayatı-Qacar ilə Mavərənnəhr arasında; çahargah dəstgahında mənsuriyyə ilə Mavərənnəhr arasında yerləşən şöbə;

2. Şur muğamında səmayi-şəmsdən sonra oxunan şöbə. Son dərəcə yanıqlı, niskilli və təsirli intonasiyası olan bir muğamdır. Məhz buna görə də təziyə və başqa dini ayinlərdə oxunan mərsiyə və minacat əsas etibarı ilə zəmin-xara üstündə tərtib olunur.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.

- "Leyli və Məcnun" operasından