Zirəfkənd


1. Yaxın və Orta Şərq xalqları klassik musiqisinin əsasını təşkil edən 12 muğamdan yeddincisi;

2. mahur dəstgahında fili ilə əbul arasında yerləşən şöbə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.