Bayatı–Şiraz- Bərdaşt, mayə, nişibi–fəraz, bayatı–İsfahan, xavəran, üzzal kimi mühüm muğam şöbələrinin məcmusundan ibarət olan bir dəstgah. Öz gözəl, axıcı ləhni və dərin təsir qüvvəsinə görə musiqi ədəbiyyatında çox zaman “ərusi – musiqi” (musiqinin gəlini) adlandırılır.

Bayatı-Şiraz məqamı – Azərb. musiqisində yeddi əsas məqamdan biri (Ü.Hacıbəyov). Quruluşu: 1-1-1/2(ton, ton, yarım ton) ton formullu iki tetraxordun k.3 intervalı məsafəsində birləşməsindən ibarətdir; səssırası 9 pilləlidir, IV pillə mayə (tonika) pilləsidir.

Məqamın səssırasının II, IV, VI, VIII pillələri istinad-dayaq pilləsi kimi “Bayatı-Şiraz” muğamının şöbələrinin əsasını təşkil edir; bu məqamda qurulan musiqi nümunələri həmin pillələrə əsaslanır. Bayatı-şiraz məqamının səssırası:Loading the player...
- İfa edir: Ağaxan Abdullayev.

Loading the player...
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Loading the player...
- "Leyli və Məcnun" operasından


Loading the player...
- Nazim Əliverdibəyov. "Bayatı-Şiraz". Ülviyyə Hacıbəyova piano.
Loading the player...
- S.Ələsgərov. "Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı. İfa edir: M.F.Axundov ad. opera və balet teatrının simfonik orkestri. Dirijor: S.Ələsgərov
Loading the player...
- İnstrumental muğam "Bayatı-Şiraz". İfa edir: B.Mansurov (tar)