Nəva


1. Yaxın Şərq xalqları klassik musiqisində 12 əsas muğamdan ikincisi;

2.Azərb. kl. mus-də: nəva, nişapur, dəraməd-şahnaz, busəlik, Hüseyni, Məsihi, şahnaz, Hacı Yuni, bayatı-kürd, Azərbaycan, əşiran, zəng-şötör, kərkuki, şah Xətai, Əfşari və şikəsteyi-Şirvan şöbə və guşələrindən ibarət dəstgah;

3.İran mus-də: mayeyi-nəva, gərdaniyyə, qəveşt, nəhoft, bayatı-race, həzin, əraq, üşşaq, nişapurək, mülk-Hüseyni, xocəstə, rahab, zəmineyi-Hüseyn, Hüseyni, busəlik, Məsihi, taqdis ya da təxt-Kavus, əşiran, nizir-səğir, firuz-binəva və nəstəri şöbəguşələrindən ibarət dəstgah.